Grundejerforeningen - Vedtægter

§ 1. Grundejerforeningens formål er at varetage fælles interesser for foreningens medlemmer.

§ 2. Ejendomsret til et lod på Elmsager giver ret til medlemsskab af grundejerforeningen. Undtagelse herfor kan vedtages af generalforsamlingen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udløbet af et regnskabsår.

§ 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent skal betales senest 4 uger efter afholdelse af ordinær generalforsamling. Ved indmeldelse midt i et regnskabsår betales fuldt kontingent.

§ 4. Generalforsamling afholdes én gang årligt i november. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag til bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan enten fremsendes til bestyrelsen 10 dage før generalforsamlingen eller fremsættes på generalforsamlingen. Kandidaternes accept skal foreligge. Supplerende punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde 10 dage før generalforsamlingen.

§ 5. Stemmeret har ethvert medlem af foreningen, der har betalt skyldigt kontingent. Hver parcel har 2 stemmer.

§ 6. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Disse er på valg efter tur vekslende med 2 og 3 medlemmer. Yderligere vælges hvert år en suppleant og en revisor samt en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsen vælger af sin midte formanden, kassereren og sekretæren samt eventuelt en næstformand.

§ 8. Såfremt intet andet er nævnt, er dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Eventuelt fremkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsen.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.

§ 9. Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede. Ændringer af nærværende vedtægter dog med mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede. Hvis ikke halvdelen er mødt, kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt ikke halvdelen er mødt på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, kan vedtagelse dog ske med tilslutning af 2/3 af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes inden 1 måned, når bestyrelsen, en generalforsamling eller mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det med opgivelse af forhandlingsemne. Indkaldelse foregår på samme måde som ordinær generalforsamling med opgivelse af forhandlingsemne.

§ 11. Alle spørgsmål indenfor bestyrelsen afgøres med mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer.

§ 12. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 13. Møde i bestyrelsen afholdes mindst to gange mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

§ 14. Kassereren fører regnskabet. Kassebeholdningen indsættes på en bank-, sparekasse- eller postgirokonto.

§ 15. Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.

§ 16. For at gennemføre beslutning om opløsning af grundejerforeningen kræves vedtagelse som anført i § 9 angående ændring i foreningens vedtægter. I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om dens midlers anvendelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. juni 1974 med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. november 1977 og ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 12. november 2013.