Elmsager Antenneforening - Vedtægter

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
§1.    Foreningens navn er Elmsager Antenneforening.

§2.    Foreningens interesseområde er alle parceller beliggende på Elmsager (8240 Risskov).

§3.    Foreningens formål er at drive fællesantenneanlæg for modtagning af radiofoni- og fjernsynsprogrammer leveret gennem kabel-TV fra Jydsk Telefon.

§4.    Enhver, som er tilsluttet fællesantenneanlægget skal være medlem af  foreningen. Enhver som bor i foreningens forsyningsområde (jævnfør §2.) kan forlange sig tilsluttet fællesantenneanlægget mod betaling af gældende tilslutningsafgift.
Et medlem, som ikke respekterer vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. Det ekskluderede medlem kan, såfremt det anser eksklusionen for uberettiget, inden en frist på 14 dage fra det tidspunkt meddelelsen er tilsendt vedkommende, ved henvendelse til bestyrelsen fordre spørgsmålet om eksklusionens berettigelse forelagt den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der indkaldes efter begæringens modtagelse. Afgørelsen på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede.

§5.    Foreningen oprettes som en underafdeling af ”Grundejerforeningen ELMSAGER”.

GENERALFORSAMLING:
§6.    Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i november sammen med den ordinære generalforsamling for grundejerforeningen Elmsager.

§7.    Emner, der skal behandles vedrørende antenneforeningen, behandles under pkt. 4 på grundejerforeningens dagsorden.

Følgende emner skal behandles under dette punkt:

                4.1 Fremlæggelse af beretning.

                4.2 Fremlæggelse af revideret regnskab.       

                4.3 Eventuelle fremkomne forslag vedrørende antenneforeningen.

                4.4 Fastsættelse af kontingent.

§8.    Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 10% af medlemmerne senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§9     Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede. Ændringer af nærværende vedtægter dog med mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede. Hvis ikke halvdelen er mødt, kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt ikke halvdelen af de stemmeberettigede er mødt på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling kan vedtagelse dog ske med tilslutning af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

§10.  Enhver parcel, der er medlem, har én stemme.

BESTYRELSE.
§11.  Bestyrelse og revisor for grundejerforeningen Elmsager er automatisk bestyrelse og revisor for antenneforeningen Elmsager.

§12.  Bestyrelsen vælger af sin midte et medlem, der som formand for antenneforeningen varetager dennes interesser.

REGNSKAB OG ØKONOMI.
§13.  Antenneforeningen skal have selvstændig økonomi og selvstændigt regnskab. Regnskabsåret er 1. november – 31. oktober.

§14.  På den årlige ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet for det følgende kalenderår.

§15.  Ud over det i §14 nævnte kontingent kan bestyrelsen opkræve yderligere kontingent såfremt der for antenneforeningen skal afholdes udgifter, der ikke var kendt på tidspunktet for generalforsamlingen.

§16.  Indtil andet vedtages på en ordinær generalforsamling, betales kontingentet som et helårligt kontingent senest den 5. december for det efterfølgende år.

§17.  Såfremt kontingentet ikke betales til tiden, vil Jydsk Telefon blive anmodet om at afbryde forbindelsen. Genåbning kan da først forventes, efter indbetaling af skyldige beløb til gældende takster.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER.
§18   Ved ejerskifte bliver den nye ejer automatisk medlem, såfremt medlemskontingent og eventuelt andre skyldige beløb er betalt.

§19.  Opsigelse kan ske efter et halvt års tilslutning med én måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen sendes til antenneforeningens kasserer.

§20.  Ethvert medlem er pligtig til at overholde signalforsyningsaftalen af den 25.02.1985 mellem Jydsk Telefon og de daværende medlemmer af antenneforeningen, indtil anden aftale foreligger.

FORENINGENS OPHØR.
§21   Foreningens virksomhed ophører, hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt ¾ af de stemmeberettigede, skal ophævelsen af foreningen vedtages med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 14 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 4. november 1985:

Dirigent ved generalforsamlingen:                       Formand for antenneforeningen:

         Christian Jacobsen                                                            Kim Andersen

NB: Ordlyden af §19 er ændret efter vedtagelse på Generalforsamlingen d. 7. november 2016.

 

Antenne1.pdf (427,4 kB)

Antenne2.pdf (383 kB)